Aanpak

Training

Het trainingsprogramma bestaat uit een reeks van 3 bijeenkomsten, in een tijdsbestek van ongeveer 12 maanden.

Trainingssessie 1
Bij aanvang van het project verzorgt het Athena Instituut een eerste bijeenkomst voor alle monitors die vanuit de VSV’s zijn afgevaardigd. In deze bijeenkomst zal:
– Het gestructureerd werken aan reflectie, visievorming en actie worden toegelicht, aan de hand van de toolbox ‘Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda’.
– Er geoefend worden met het formuleren van leervragen en het opstellen van een dynamische leeragenda.
– Een opzet gemaakt worden voor een aanpak die die de monitors binnen hun eigen VSV willen toepassen, gericht op het gezamenlijk reflecteren op de visie, doelen en barrières van het VSV, en hoe je van daaruit kunt toewerken naar concrete actie.

Trainingssessie 2
Nadat de monitors de in de eerste sessie ontworpen plannen binnen hun eigen VSV in de praktijk hebben gebracht, vindt een tweede bijeenkomst plaats waarin gereflecteerd wordt op:
– De ervaringen van de monitors met het aanpakken van hun leervragen en uitvoeren van hun plannen met het eigen VSV.
– De opbrengst daarvan.
– Het uitwerken van een vervolg op het plan van aanpak, door nieuwe doelen en prioriteiten te stellen en acties vorm te geven.

Trainingssessie 3
Wanneer de monitors opnieuw een periode met hun VSV hebben gewerkt aan het verder uitvoeren van de ontworpen actieplannen, vindt een derde bijeenkomst plaats waarin:
– De deelnemende VSV’s pitchen welke leervraag zij hebben aangepakt, op welke manier en wat het resultaat daarvan is.
– Het als VSV werken volgens deze methode van visievorming, reflectie en actie wordt geëvalueerd en doorontwikkeld.
– Wordt toegewerkt naar het structureel inbedden van deze aanpak binnen het VSV.

Toepassing
Tussen de trainingsbijeenkomsten gaan de monitors in de praktijk van hun eigen VSV aan de slag met hetgeen besproken en geoefend is, om ervaring op te doen met het zelf toepassen daarvan binnen het eigen VSV. Reserveer dus vast ruimte op de agenda van de VSV-vergaderingen die volgen op de trainingen, of –nog mooier- organiseer een aparte bijeenkomst. De monitors fungeren daarbij als kartrekker en procesbeheerder, maar kunnen dit uiteraard niet alleen; het proces van reflectie, visievorming en actie doorloop je gezamenlijk en het resultaat is dus afhankelijk van ieders inzet.

Ondersteuning
Binnen de bijeenkomsten wordt volop ruimte geboden voor het bespreken van vragen en het uitwisselen van ervaringen, met de begeleiders, maar bovendien met de deelnemende monitors van andere VSV’s die op hetzelfde moment hetzelfde proces doorlopen met hun VSV. Daarnaast is er tussentijdse ondersteuning via deze website, waar deelnemers gedurende het gehele programma vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen uitwisselen.